Algemene Voorwaarden

Wonder World
(onderdeel van ER-VIP  (Entertainment Recreatie Voor Ieder Plezier)
Bruglaan 33A
7611BK  Aadorp
Tel:+31(0546-601034
Email:info@wonder-world.nl

Kamer van Koophandel: 70049467
BTW. NL.0704.76.688.B04
Bank: IBAN:NL.RABO 0325 3221 55

Aadorp 1 januari 2013/2018

ALGEMENE LEVERING EN BETALINGSVOORWAARDEN PER 1 januari 2018.
Elke factuur dient contant te zijn betaald (tenzij anders overeengekomen)
Wij willen graag goed en snel leveren, dit kan alleen als er direct wordt betaald.
Indien men niet aan deze voorwaarden kan voldoen zijn wij genoodzaakt de leveringen onder rembours te zenden of tegen vooruitbetaling.
In geval van geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement te Almelo bevoegd.
Het uitvoeren onder welke vorm ook van een voorgelegd model, geschiedt uitsluitend op risico van de besteller.
Wij wijzen daarom iedere verantwoordelijkheid af betreffende gebeurlijke vervolging wegens namaak, aanslag op de goede zeden of auteursrecht of daartoe de machtiging te hebben ontvangen van de houder.

AANBIEDINGEN
Onze aanbiedingen worden gedaan zonder verbintenis en behoudens verkoop.
De aanbiedingen en verkoop worden gedaan door agenten, vertegenwoordigers of elke andere tussenpersoon ,zijn alleen geldig indien zij schriftelijk door onze firma wordt aanvaard.

PRIJZEN
Onze prijslijsten zijn geen aanbiedingen, onze prijzen netto zonder disconto en kunnen zonder voorafgaand bericht veranderen.
Onze goederen worden steeds aangerekend aan de prijs van de in voege zijne tarieven op de dag van levering onafhankelijk van de datum van inschrijving der bestelling.
Elke wijziging van economische, sociale en fiscale aard op de condities van de aanbieding leiden tot herziening van de prijzen.

BETALING
Facturen die gestuurd zijn dienen volledig betaald te worden.
Veranderingen of wijzigingen betreffende het bedrag worden niet geaccepteerd.
Betalingskorting mag alleen verrekend worden als er binnen het betalingstermijn wordt betaald.
Wordt er toch bij een latere betaling korting bedongen dan wordt er een nieuwe factuur gestuurd plus extra €15,00 euro administratie kosten.
Alle betalingen moeten op onze sociale zetel gedaan worden, contant, behoudens enige andere regeling door ons geformuleerd of aanvaard.
Reclamaties kunnen geen uitstel van betaling tot gevolg hebben het bestaan van een consternatie laat alleen de betaling onder voorbehoud.

Elke te late betaling;
–          Omhelst uit het volste recht stopzetting van onze verplichtingen tot levering of andere contractuele overeenkomsten.
–          Brengt uit het volste recht een interest mee van 20% per jaar vanaf de vervaldag en dit zonder dagvaarding.

GEVAL VAN ONMACHT
De gevallen van overmacht betreffende zowel onszelf als onze leverancier kunnen wij, volgens goeddunken één van de twee aanwenden;
–          hetzij elke levering zonder waarschuwing te schorsen,
–          hetzij onze verplichtingen zonder vergoeding op te heffen.
Zijn vereenzelvigd met gevallen van overmacht, staking, lock-out, tussenkomst van de openbare macht, transport moeilijkheden, machine defect, brand, nalatigheid van de leveranciers en perturbaties in de uitbating.

UITBLIJVEN VAN BETALEN

Bij het uitblijven van betaling blijven de producten eigendom van ER-Vip / Wonder World en kunnen wij deze ten alle tijden van uw terug vorderen.

VERZENDINGEN – LEVERINGEN
Behalve bijzondere aanduiding van de klant, bij elke bestelling hernieuwd, kiezen wij zelf de verzendwijze.
De goederen reizen op last en verantwoordelijkheid van de besteller, zelfs indien wij de goederen franco verzenden en om het even welk transportmiddel of leveringsmodaliteit gebruikt worden.
De klant moet bij ontvangst zich overtuigen van de goede staat van de colli en de nodige aanmerkingen richten tot de vervoeder binnen een door de wet bepaalde termijn.de klant is verplicht het bewijs van elke ontbreken of beschadiging voor te leggen.
Wij zullen zo nauwkeurig mogelijk de opgegeven leveringstermijn nakomen, maar een verlating kan onze verantwoordelijkheid niet in het gedrang brengen en kan evenmin een reden zijn nietig verklaren van de bestelling, noch vordering van interest of vergoeding.

KLACHTEN – TERUGZENDING
Indien de ontvangen goederen niet beantwoorden aan de factuur , moet de klant ons hiervan onmiddellijk schriftelijk of per mail in kennis stellen, en dit ten laatste achtenveertig uur na ontvangst van het verzendingsborderel.
Elke klacht betreffende de kwaliteit van een product moet vergezeld zijn van;

A)    een specimen van het artikel met vermelde klacht,
B)    In de mate dat een feit vast te stellen is, een staal van hetzelfde product in zijn oorspronkelijke verpakking welke referenties draagt ter identificatie.
C)    De goederen kunnen niet terug gezonden worden zonder ons voorafgaand akkoord en moeten ons port betaald toegezonden worden
D)    De terug gezonden goederen moeten in perfecte staat en zorgvuldig verpakt toekomen in hun oorspronkelijke verpakking, zonder enige wijziging van hun referenties.
E)     Ze zullen hun label behouden evenals de stempels of merken welke aangebracht zijn om hun wederverkoop toe te laten.
F)     Elk woordelijk akkoord welke niet overeenstemt met deze algemene voorwaarden kunnen slechts geldig zijn indien zij door ons schriftelijk werden bevestigd.

G)     EIGEN CONDITIES VAN DE KLANT.
H)    Het feit alleen van ons een bestelling over te maken leidt tot het onvoorwaardelijk aanvaarden van deze algemene voorwaarden.
I)       Elke bepaling welke de bestelling van de klant vergezelt en welke in tegenstelling zou zijn met deze algemene voorwaarden of er een nieuw element aan toegevoegd zal niet aanvaard worden zonder dat het nodig weze deze klant hiervan in kennis te stellen.
J)       Hetzelfde geldt tot het verstrekken van jurisdictie.
K)    De goederen blijven eigendom van de verkoper zolang de verschuldigde koopsom niet volledig aan de verkoper is voldaan, zelfs indien de goederen bewerkt werden.

AANSPRAKELIJKHEID.

We trachten om kleuren en dessins zo goed mogelijk op het beeldscherm over te brengen, echter kunnen deze lichte afwijkingen hebben, ten opzichte van het te leveren product.
Foto’s, bekende merken of afbeeldingen waarop patent ligt, kunnen alleen geleverd worden met toestemming van de desbetreffende organisaties.

L)     De verkoper/opdrachtnemer is niet verantwoordelijk voor kleine afwijkingen in de maten na maat opgave door de koper/opdrachtgever vertrekt, verschillen kunnen ontstaan door:

La)  Krimp percentage gedurende het drukken.
Lb)  De verkoper/opdrachtnemer is niet verantwoordelijk onjuistheden in het patroon door de
opdrachtgever.

L1 ) Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade,
gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
L2)   De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade
te  wijten is aan opzet of grove schuld of zijn leidinggevende ondergeschikten.
L3)   de verkoper/opdrachtnemer is niet verantwoordelijk voor, graduele kleurverschil in de door de
opdrachtgever aangeleverde stoffen.
L4)  de verkoper/opdrachtnemer is niet verantwoordelijk voor, graduele kleurverschillen, kleine
stipjes, vlekjes of lichte afwijkingen tijdens het proces.
L5)  De verkoper/opdrachtnemer is niet verantwoordelijk voor lichte kleurverschillen in
nabestellingen.
L6)  De verkoper/ opdrachtnemer is niet verantwoordelijk voor, ontstaande ongerechtigheden bij
assemblage door onvoldoende aanduidingen op het door de koper/ opdrachtgever geleverde
patroon in verband  met de vleug van het patroon.

Indien onduidelijk bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene   voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden naar geest van deze bepalingen.
Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in de algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar geest van de algemene voorwaarden.
Indien gebruiker niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat de gebruiker in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van de voorwaarden te verlangen.
Alle offertes en aanbiedingen van de gebruiker zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld.
1a) Een offerte of aanbieding vervalt indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft
in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
2b) gebruiker kan niet aan zijn aanbiedingen of offertes worden gehouden, indien de wederpartij redelijk
wijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan kennelijk een
vergissing of verschrijving bevat.
De offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten.
Daaronder begrepen reis-verblijf- verzend en administratie kosten, tenzij anders is voorgeschreven.
De overeenkomst tussen de gebruiker en de wederpartij wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
Is voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden of voor levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn.
Bij overschrijding van een termijn dient de wederpartij gebruiker derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.
Gebruiker dient daarbij een redelijk termijn te worden aangeboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

L7) gebruiker is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade daaronder begrepen, gevolgschade en schade door bedrijfsstagnatie.
De in dit artikel opgenomen beperking van de gebruiker of zijn leidinggevende ondergeschikten.
Aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld.

M)
De verkoper/ opdrachtgever is niet verantwoordelijk voor, aangeleverde opdrachten via diskette, e mail, cd-rom, fax of in welke vorm dan ook.
De verkoper/ opdrachtnemer aanvaardt slechts aansprakelijk voor het versnijden, borduren of bedrukken door eigen toedoen of schuld dus niet voor het hele product.
De opdrachtgever dient de door hem aangeleverde stoffen of goederen verzekert te hebben, de opdrachtnemer aanvaardt hiervoor generlei aansprakelijkheid.
Onze aansprakelijkheid wegens het niet nakomen of niet behoorlijk nakomen van de door ons gesloten overeenkomsten, is beperkt tot die verplichting te onzer keuze tenzij het overeenkomsten is beperkt tot die verplichting te onze keuze, tenzij het overeengekomen de alsnog te presteren, hetzij het ondeugdelijke geleverde of vervaardigde te herstellen.
Wij nimmer gehouden goederen van schade door de opdrachtgevers geleden t.g.v. niet of niet behoorlijke nakoming van de door ons gesloten overeenkomsten.
De verkoper/ opdrachtnemer is niet verantwoordelijk voor het onjuist behandelen van de kleding of product.
Opdrachtgever behoort zich aan de aangeven instructie/etiket wat in de kleding verwerkt wordt te houden, ook voor het strijken van diverse kleding dient men informatie op te vragen omdat de bedrukte delen nooit gestreken mogen worden.
De verkoper/ opdrachtnemer is niet verantwoordelijk voor het versturen of zoek raken van pakketten.
De verkoper/ opdrachtnemer is niet verantwoordelijk voor de leverdatum die later is door b.v. vertraging van transport, post of welke wijze dan ook.

 

Algemene Voorwaarden voor de webshop

Deze Algemene Voorwaarden zullen worden gebruikt door Wonder World.
Deze zijn gebaseerd op de voorwaarden van de Stichting Webshop Keurmerk met uitzondering van financiële diensten als bedoeld in de Wet Financieel Toezicht en voor zover deze diensten onder toezicht staan van de Autoriteit Financiële Markten.

INHOUD

ARTIKEL 1 – Definities 1
ARTIKEL 2 – Identiteit van de ondernemer 2
ARTIKEL 3 – Toepasselijkheid 2
ARTIKEL 4 – Het aanbod 3
ARTIKEL 5 – De overeenkomst 4
ARTIKEL 6 – Herroepingsrecht 4
ARTIKEL 7 – Kosten in geval van herroeping 5
ARTIKEL 8 – Uitsluiting herroepingsrecht 5
ARTIKEL 9 – De prijs 5
ARTIKEL 10 – Conformiteit en Garantie 6
ARTIKEL 11 – Levering en uitvoering 6
ARTIKEL 12 – Duurtransacties 7
ARTIKEL 13 – Betaling 7
ARTIKEL 14 – Klachtenregeling 7
ARTIKEL 15 – Geschillen 8
ARTIKEL 16 – Aanvullende of afwijkende bepalingen
ARTIKEL 17 – Wijziging van de algemene voorwaarden

ARTIKEL 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
Ondernemer: in dit geval Wonder World die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand; Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;
Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
Dag: kalenderdag;
Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid; Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

ARTIKEL 2 – Identiteit van de ondernemer

Wonder World
(onderdeel van ER-VIP  (Entertainment Recreatie Voor Ieder Plezier)
Bruglaan 33A
7611BK  Aadorp
Tel:+31(0546-601034
Email:info@wonder-world.nl

Kamer van Koophandel: 70049467
BTW. NL.0704.76.688.B04
Bank: IBAN:NL.RABO 0325 3221 55

Indien de activiteit van de ondernemer is onderworpen aan een relevant vergunningstelsel: de gegevens over de toezichthoudende autoriteit;
Indien de ondernemer een gereglementeerd beroep uitoefent:
− de beroepsvereniging of -organisatie waarbij hij is aangesloten;
− de beroepstitel, de plaats in de EU of de Europese economische ruimte waar deze is toegekend;
− een verwijzing naar de beroepsregels die in Nederland van toepassing zijn en aanwijzingen waar en hoe deze beroepsregels toegankelijk zijn.

ARTIKEL 3 – Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument. 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze Algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden. 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden. 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

ARTIKEL 4 – Het aanbod

1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
− de prijs inclusief belastingen;
− de eventuele kosten van aflevering;
− de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
− het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
− de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;
− de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het gestand doen van de prijs;
− de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het basistarief;
− indien de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;
− de wijze waarop de consument voor het sluiten van de overeenkomst van door hem niet gewilde handelingen op de hoogte kan geraken, alsmede de wijze waarop hij deze kan herstellen voordat de overeenkomst tot stand komt;
− de eventuele talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
− de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en
− de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een overeenkomst die strekt tot voortdurende of periodieke aflevering van producten of diensten.

ARTIKEL 5 – De overeenkomst

1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
4. De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
5. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
c. de informatie over bestaande service na aankoop en garanties;
d. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering der overeenkomst;
e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
6. Indien de ondernemer zich heeft verplicht tot het leveren van een reeks van producten of diensten is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

ARTIKEL 6 – Herroepingsrecht

Bij levering van producten:
1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste veertien dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument.

2. Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
Bij levering van diensten:
3. Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste veertien dagen, ingaande op de dag van het aangaan der overeenkomst.

4. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

ARTIKEL 7 – Kosten in geval van herroeping

1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

ARTIKEL 8 – Uitsluiting herroepingsrecht

1. Indien de consument niet over een herroepingsrecht beschikt, kan dit door de ondernemer alleen worden uitgesloten indiende ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
a. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
d. die snel kunnen bederven of verouderen;
e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
f. voor losse kranten en tijdschriften;
g. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
3. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:
a. betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
b. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;
c. betreffende weddenschappen en loterijen.

ARTIKEL 9 – De prijs

1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW tarieven.
2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de
prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

ARTIKEL 10 – Conformiteit en Garantie

1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.

ARTIKEL 11 – Levering en uitvoering

1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding. 4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.
6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan de consument bij de ondernemer, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

ARTIKEL 12 – Duurovereenkomsten: duur, opzegging en verlenging

Opzegging
1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
3. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:
– te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
– tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
– altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.
Verlenging
4. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.

5. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde  tijd  is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
6. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand en een opzegtermijn van ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.
7. Een overeenkomsten met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement)  wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode
Duur
8. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste een maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

ARTIKEL 13 – Betaling

1. Voor zover niet later is overeengekomen dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen acht dagen na bezorging van het goed of in geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, binnen 8 dagen na afgifte van de deze overeenkomst betreffende bescheiden.
2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag in algemene voorwaarden nimmer een vooruitbetaling van meer dan 50% worden bedongen. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
4. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

ARTIKEL 14 – Klachtenregeling

1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
4. De klacht wordt naar de ondernemer gestuurd.

ARTIKEL 15 – Geschillen

1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 2. Geschillen tussen de consument en de ondernemer over de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door deze ondernemer te leveren of geleverde producten en diensten, kunnen, met inachtneming van het hierna bepaalde, zowel door de consument als de ondernemer worden voorgelegd aan de kantonrechter

ARTIKEL 16 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

ARTIKEL 17 – Wijziging van de algemene voorwaarden

1. Wijzigingen in deze voorwaarden zijn slechts van kracht nadat deze op daartoe geëigende wijze zijn gepubliceerd, met dien verstande, dat bij toepasselijke wijzigingen gedurende de looptijd van een aanbod de voor de consument meest gunstige bepaling zal prevaleren.